De uitdagingen van de herinrichting van Rapenburg op omroep Hulst: 

Klik hier voor de uitzending. 

 

 

Rapenburg

Geachte heer Nijskens,

Bijgaand treft u de resultaten aan van de twee informatieavonden die we in Vogelwaarde hebben georganiseerd. De avonden zijn bijzonder goed bezocht. Wij hebben, buiten onze groep, 65 mensen geteld.

In zijn algemeenheid stellen wij dat er weinig mensen volledig met uw plan instemmen. Er zijn zwaarwegende vragen en opmerkingen die wij voor u hebben verzameld.

Vanzelfsprekend rekenen de bewoners van Rapenburg op spoedige beantwoording.

Het lijkt ons alleszins redelijk indien u dezelfde termijn hanteert die u ons heeft gesteld voor het beantwoorden van uw plan na het eerste overleg dat wij met u hadden. Wij verwachten uw antwoord derhalve binnen 10 werkdagen.

Met vriendelijke groeten,

Cathy Maas
Inge Kusters
Bea Piessens
Ronald van Rattingen
Franklin Bockstael

 

Samenvatting informatieavonden betreffende Rapenburg10 en 17 juli te Vogelwaarde. Punt 1, wegdek. 

Toelichting: 

De bewoners zijn bijna unaniem van mening dat het gebruik van klinkers in combinatie met lokaal  vrachtverkeer (nu nog parkeerplaats Bossestraat en daarna bouwverkeer voor de nieuwe woningen  en blijvende bevoorrading van de bedrijven) niet de gewenste keuze moet zijn. De verwachting van  

de bewoners is dat gebruik van klinkers binnen zeer korte tijd zal leiden tot schade aan de rijbaan en daardoor gevaarlijke situaties voor de overige weggebruikers (fietsers, bromfietsen, motoren). Het argument van de gemeente Hulst dat een 30 km/u zone en asfalt niet verenigbaar is, wordt op  diverse locaties binnen de gemeente weerlegd. 

Daarnaast zijn bewoners bang dat klinkers meer geluidsoverlast geven ten opzichte van asfalt. 

Vragen / opmerkingen: 

 • De gemeente Hulst kiest voor klinkers vanwege het 30 km/u gebied. Heeft de gemeente  Hulst de aanwezigheid van ongewenste hoeveelheden vrachtverkeer mee laten wegen in  deze keuze? 
 • Hoe lang denkt de gemeente Hulst dat de rijbaan van klinkers voldoende veilig blijft voor de overige weggebruikers? 
 • Wat is het beleid bij beschadiging van de weg, welke standaarden zijn hierop van  toepassing?  
 • De bewoners van Rapenburg verzoeken een afschrift van de te hanteren standaarden voor de weg. 
 • De bewoners van Rapenburg verzoeken de gemeente dringend te besluiten geen klinkers te  gebruiken, maar in navolging van andere locaties binnen de gemeente te kiezen voor asfalt. Is het mogelijk om het terrein van Scheerders aan te sluiten op de weg naast de provinciale  weg zodat dat zware verkeer niet meer over Rapenburg hoeft te rijden?I 

Punt 2, parkeren. 

Toelichting: 

Er zijn onvoldoende parkeerplaatsen op Rapenburg. In relatie tot een toenemende vergrijzing en de  daarbij behorende problematiek, wordt de noodzaak voor parkeerplaatsen in de nabijheid van de  eigen woning een absolute prioriteit. Centrale parkeerplaatsen passen daar niet bij. Bewoners zijn  tevreden over de oplossing om te parkeren aan beide zijden van de weg, maar de resterende ruimte  op de rijbaan wordt dermate klein dat het onmogelijk wordt om elkaar nog te passeren ter hoogte  van geparkeerde auto’s. Bewoners zijn van mening dat dit frequent (vaker dan nu) schade gaat  opleveren en leidt tot andere ongewenste situaties als ruzie en agressie. Ook zijn bewoners met een  eigen oprit van mening dat uitrijden met een aanhanger of caravan onmogelijk wordt door het  parkeren van auto’s nabij de oprit aan beide zijden van de weg. De gemeente Hulst heeft  onvoldoende duidelijk aangegeven op de kaarten waar wel en waar niet geparkeerd mag worden. 

Vragen / opmerkingen: 

 • De bewoners van Rapenburg verzoeken de gemeente Hulst een nieuwe tekening aan te  leveren conform de tekeningen die zijn getoond tijdens het eerste overleg, met daarop de  beschikbare parkeerplaatsen op Rapenburg. Hiermee bedoelen wij de plaatsen zowel langs  de openbare weg, als ook andere parkeervoorzieningen. 
 • De bewoners van Rapenburg verzoeken de gemeente Hulst de parkeerplaats voor het bedrijf  Royal Horse Shoe Factory Kerkhaert dusdanig in te richten dat dit voor iedereen herkenbaar  en bruikbaar is als openbare parkeergelegenheid.
 • De bewoners van Rapenburg verzoeken de gemeente Hulst bewegwijzering aan te brengen  naar de openbare parkeerplaatsen op Rapenburg en in de Esdoornstraat. 
 • De bewoners van Rapenburg die gebruikmaken van een eigen oprit verzoeken de gemeente  Hulst maatregelen te nemen om het inrijden en uitrijden, ook met aanhanger of caravan te  allen tijde mogelijk te houden. 
 • De bewoners van Rapenburg verzoeken de gemeente Hulst dringend maatregelen te nemen  die schade zo veel als mogelijk beperkt. 

Punt 3, doorstroming. 

Toelichting: 

De door de gemeente Hulst in het eerste gesprek genoemde breedte van de rijbaan (5,60 meter) is  onvoldoende voor doorstroming van het verkeer dat ook in de situatie met een geopende  landbouwweg meer zal zijn dan gewenst in een “woonstraat”. Vooral het zuidelijk deel van  Rapenburg heeft hier mee te maken vanwege de ontsluiting richting de provinciale weg en de  aanwezigheid van ongewenste hoeveelheden vrachtverkeer vanuit het parkeerterrein aan de  Bossestraat. 

Vragen / opmerkingen: 

 • De bewoners van Rapenburg verzoeken de gemeente Hulst opnieuw alle mogelijkheden te  overwegen om deze situatie zo gunstig mogelijk te laten zijn voor de bewoners van  Rapenburg.  
 • De bewoners van Rapenburg verzoeken de gemeente Hulst te overwegen een  eenrichtingssituatie van Zuid naar Noord in te stellen en de weg zodanig in te richten dat de  mogelijkheid om te snel te rijden verhinderd wordt. 

Punt 4, bestemmingsverkeer. 

Toelichting: 

De gemeente Hulst heeft tijdens het eerste gesprek aangegeven Rapenburg te sluiten voor  vrachtverkeer en landbouwverkeer, mits er een lokale bestemming is. 

De bewoners van Rapenburg zijn van mening dat deze maatregel onvoldoende garantie biedt op  naleving ervan, vooral ook omdat handhaving niet aan de orde is. 

Daarnaast blijft er erg veel bestemmingsverkeer gebruikmaken van Rapenburg en deze situatie blijft bestaan. 

Vragen / opmerkingen: 

 • Welke garantie geeft de gemeente Hulst dat vrachtverkeer en landbouwverkeer zich aan de  geslotenverklaring houdt? 
 • De bewoners van Rapenburg verzoeken de gemeente Hulst voor Rapenburg te werken met  een vergunningensysteem voor de relevante bedrijven. Overige bedrijven dienen hun  leveringen te doen met voertuigen die niet tot de categorie vrachtverkeer of  landbouwvoertuigen behoren. 

Punt 5, Oversteekplaatsen. 

Toelichting: 

De fietsoversteek bij de beide ingangen van de bebouwde kom is gevaarlijk en de situatie blijft  helaas zo. Er is veel hoger groen ingetekend om de weg aan het zicht te onttrekken. Daardoor wordt de situatie nog onoverzichtelijker en gevaarlijker. Het moet onaantrekkelijk worden om snel op  Rapenburg te komen en het moet duidelijk zijn dat het niet de snelste weg is. Veiligheid is  belangrijker. Bovendien zal een groot deel van het verkeer snel genoeg weten dat je daar gewoon 

kan rijden.  

Er zijn geen oversteekplaatsen voorzien voor voetgangers en fietsers. De bewoners van Rapenburg  willen meer oversteekplaatsen. 

Vragen / opmerkingen: 

 • De bewoners van Rapenburg verzoeken afdoende snelheidsremmende maatregelen om de  overstekende fietsers te beschermen. 
 • De bewoners van Rapenburg verzoeken afdoende signalering als waarschuwing voor het  overige verkeer dat er mogelijk fietsers oversteken. 
 • De bewoners verzoeken om voetgangersoversteekplaatsen (VOP) ter hoogte van alle  zijstraten. 
 • De bewoners van Rapenburg verzoeken extra aandacht voor overstekende fietsers  (scholieren) ter hoogte van de Bossestraat en Grafelijkheid. 

Punt 6, snelheid. 

Toelichting: 

De kans is groot dat er nog steeds te snel gereden wordt. Er is geen tijd voor handhaving.  De bewoners van Rapenburg zijn van mening dat hiervoor maatregelen moeten worden getroffen.  Op zuid zal er ruimte moeten blijven voor vrachtwagens om op Rapenburg te komen, maar het is  wenselijk om het zo in te richten dat het verkeer echt moet remmen.  

De bewoners van Rapenburg zijn van mening dat er nog steeds een mogelijkheid is dat Rapenburg  als escape gebruikt wordt om langzaam vrachtverkeer en landbouwverkeer op de landbouwweg te  vermijden. 

Vragen / opmerkingen: 

 • De bewoners verzoeken de gemeente Hulst meerdere snelheidsremmers in te plannen. Met  name aan het begin van de bebouwde kom, ter hoogte van de oversteekplaatsen voor fietsers willen de bewoners van Rapenburg maatregelen die daadwerkelijk de snelheid verminderen  naar stapvoets. Maar ook op andere plaatsen op Rapenburg moet de snelheid beter worden  beheerst. 
 • De bewoners van Rapenburg verzoeken de gemeente Hulst bewegwijzering en signalering te plaatsen die er toe bijdraagt dat alle doorgaand verkeer via de landbouwweg wordt  afgewikkeld. 

Punt 7, zichtbaarheid zwakke verkeersdeelnemers. 

Toelichting: 

Parkeren aan beide zijden van de weg veroorzaakt dat verkeer uit zijstraten van Rapenburg minder  goed zichtbaar is. Dit komt de veiligheid van met name zwakke verkeersdeelnemers niet ten goede. De bewoners van Rapenburg verzoeken de gemeente Hulst maatregelen te nemen die zwakke  verkeersdeelnemers beter beschermen. 

Diverse locaties en uitritten zijn onoverzichtelijk door de wijze waarop de bebouwing van  Rapenburg is gesitueerd. Daar komt dan bij dat er aan beide kanten van de weg geparkeerd  mag/moet worden. De opmerking van de gemeente Hulst dat fietsers uitstekende snelheidsremmers  zijn wordt door bijna alle bewoners als kwetsend ervaren. 

Vragen / opmerkingen: 

 • Heeft de gemeente Hulst nagedacht over het plaatsen van spiegels op relevante plaatsen? Zo nee, waarom wordt hier niet voor gekozen en hoe denkt de gemeente Hulst de  overzichtelijkheid van kruisingen en uitritten de veiligheid van zwakkere  

verkeersdeelnemers te garanderen?

Punt 8, parkeerterrein vrachtwagens Bossestraat. 

Toelichting: 

In het eerste gesprek gaf de gemeente Hulst aan dat er 80 woningen gebouwd gaan worden op de  locatie waar nu het parkeerterrein voor vrachtwagens is aan de Bossestraat. 

Vrachtverkeer van en naar dit terrein verdwijnt als er 80 woningen staan, maar het betekent wel dat  er ongeveer 160 auto's meer in de buurt rondrijden.  

Saneren van het terrein en bouwen van 80 woningen geeft een extra belasting en verkeersdrukte  door bouwverkeer. Vooralsnog is het terrein nog in gebruik en geven de vrachtwagens die daar  parkeren een ongewenste belasting van met name het zuidelijk deel van Rapenburg. 

Vragen / opmerkingen: 

 • Wanneer is gepland dat de parkeerplaats aan de Bossestraat wordt opgeheven? Wanneer vangt de sanering van het terrein aan de Bossestraat aan? 
 • Hoelang duurt de sanering? 
 • Welke belasting aan bouwverkeer verwacht de gemeente Hulst? 
 • Komen er 80 woningen bij of is dit getal uit de lucht gegrepen? 
 • Hoe is de verdeling van verschillende soorten woningen in het te ontwikkelen woongebied? Hoe lang duurt de bouw van alle woningen en aanleg van alle infrastructuur? Is de geplande weg van klinkers geschikt voor deze hoeveelheden verkeer? Is de belasting van een toenemend aantal personenauto’s meegenomen in de plannen voor de herinrichting van Rapenburg? 

Punt 9, borden snelheid. 

Toelichting: 

De gemeente Hulst gaf tijdens het eerste overleg aan dat het niet mogelijk is om de snelheid buiten  de bebouwde kom te reduceren teneinde overtreding van de maximum snelheid bij inrijden van de  bebouwde kom te voorkomen door middel van verkeersbord A1. Als bijkomend argument werd  door de gemeente Hulst aangegeven dat de betreffende wegdelen beheerd worden door het  waterschap en de gemeente daar geen zeggenschap over heeft. 

De bewoners vinden deze argumentatie zwak en bestrijden dat het niet mogelijk is. Als voorbeeld  noemen zij de situatie ter hoogte van camping “De Vogel” in Hengstdijk. Daar is de snelheid 80 –  60 – 50 km/u. Buiten de bebouwde kom wordt daar dus de snelheid al teruggebracht tot 60 km/u. 

Vragen / opmerkingen: 

 • De bewoners van Rapenburg zijn van mening dat de gemeente Hulst uitgaat van verkeerde  uitgangspunten en verzoeken daarom met klem dat de gemeente Hulst zich inspant voor het  realiseren van een vergelijkbare situatie bij het betreden van de bebouwde kom van  Vogelwaarde. 

Punt 10, containers ZRD. 

Toelichting: 

Is er rekening gehouden met het wegzetten van de containers van ZRD? Als er een auto voor het  voetpad parkeert, kan de vrachtwagen van ZRD er niet bij. Er zal dus ruimte moeten blijven voor de wagen om te rijden en de containers te legen. Daarnaast nemen containers van ZRD ten minste 60  cm in beslag van het voetpad dat 120cm breed is. Hierdoor is het niet mogelijk voor mindervaliden  om met een rolstoel te passeren. Dit geldt eveneens voor kinderwagens.

Vragen. / opmerkingen: 

 • Hoe denkt de gemeente Hulst voldoende ruimte op de voetpaden vrij te houden zodat  mindervaliden en personen met kinderwagens gebruik kunnen maken van de voetpaden en  ter hoogte van containers geen gebruik hoeven te maken van de rijbaan? 
 • Hoe denkt de gemeente Hulst over de locaties waar de vuilcontainers worden aangeboden in relatie tot de bereikbaarheid door de vrachtauto van ZRD? 

Punt 11, bedrijven. 

Toelichting: 

De op Rapenburg gevestigde bedrijven zijn unaniem van mening dat het jammer is dat zij niet  individueel benaderd zijn door de gemeente Hulst om over voorgelegd plan mee te denken. De gevestigde bedrijven worden al dan niet bevoorraad door vrachtwagens die soms ook op (of zeer nabij) het terrein van de bedrijven moeten kunnen komen. 

Meerdere bedrijven zijn van mening dat door het voorgenomen parkeerbeleid de bereikbaarheid van de bedrijven in het geding komt.  

Ook groenstroken voor etalages worden door ondernemers niet gewaardeerd. 

Vragen / opmerkingen:. 

 • Welke garantie geeft de gemeente Hulst dat vrachtverkeer voor bedrijven op de  gebruikelijke wijze de winkels kan bereiken en weer kan vertrekken? 
 • Ondernemers verzoeken de gemeente bij de definitieve planvorming er voor te zorgen dat de zichtbaarheid van winkelpanden en bedrijven optimaal is, dat wil zeggen dat ter hoogte van  de panden geen groenstroken gepland worden. 

Punt 12, riolering. 

Toelichting: 

De riolering van Rapenburg fungeert als afvoer voor hemelwater en rioolwater. Het verdient de  voorkeur deze twee stromen te scheiden. 

Vragen / opmerkingen: 

 • Wat is de leeftijd van de riolering op Rapenburg? 
 • Wat is de leeftijd waarop bestaande riolering wordt vervangen? 
 • Wanneer wordt de riolering van Rapenburg vervangen indien dit niet gelijktijdig met de  herinrichting gebeurt? 
 • Wat is de reden dat de scheiding van afvoer van hemelwater en rioolwater niet wordt  toegepast? 

Punt 13, voorzieningen 

Toelichting: 

De gemeente Hulst heeft in het eerste gesprek gezegd dat er verzoeken worden gedaan bij  aanbieders van glasvezel om kabels te leggen in de periode dat DNWG bezig is met de vervanging  van kabels op Rapenburg. De bewoners van Rapenburg zien de aanleg van glasvezel als prioriteit.  Juist daar waar andere voorzieningen ruimschoots achterblijven bij bijvoorbeeld de kern Hulst, is  het gebruik kunnen maken van een optimale internetverbinding cruciaal. De bewoners van  Rapenburg zijn van mening dat het meerdere keren openmaken van de voetpaden onnodig en  verspillend is. 

Vragen / opmerkingen:

 • De bewoners van Rapenburg verzoeken de gemeente bij de aanbieders meer dan alleen een  verzoek neer te leggen en hierbij de absolute noodzaak van aanleg van glasvezel te  benadrukken en waar nodig te faciliteren. 

Punt 14, erfgrenzen. 

Toelichting: 

Sommige stoepen zijn (deels) niet van de gemeente, maar particulier eigendom. Is er rekening mee  gehouden bij het intekenen van de plannen?  

Vragen / opmerkingen: 

 • Is de gemeente Hulst op de hoogte van deze situatie en zijn zij het met de bewoners eens?  Zo niet, wat is dan de werkelijke perceelgrens van de percelen op Rapenburg? Wordt bij de berekening van de breedte van de voetpaden altijd uitgegaan van de  perceelgrens of van de gevellijn of grens van de tuin? Of zijn er nog andere criteria  gebruikt? 

Punt 15, veiligheid en gezondheid op korte termijn 

Toelichting: 

De gemeente Hulst geeft in het eerste gesprek aan dat het de planning is dat de herstructurering van  Rapenburg is voltooid in het najaar van 2025 en dat de landbouwweg in juli 2024 in gebruik wordt  genomen. Diverse bewoners, al dan niet verenigd, en de Dorpsraad Vogelwaarde hebben vragen  gesteld over de veiligheid en leefbaarheid op Rapenburg en andere locaties binnen de bebouwde  kom van Vogelwaarde. De gemeente Hulst heeft daarbij aangegeven dat het onmogelijk is om  tijdelijke maatregelen te nemen die de snelheid waarmee verkeer Rapenburg inrijdt gereduceerd  wordt tot ten hoogste een wettelijk toegestane snelheid. Letterlijk werd gezegd: “Dat kan niet en  werkt hier niet zo, u kent de weggebruikers blijkbaar nog niet.”. Groot is onze verbazing dat zowel  de Margaretsedijk als de Grafelijkheid wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in verband met te grote hoeveelheden sluipverkeer.. Blijkbaar gelden de door de gemeente Hulst aangehaalde  normen niet voor deze locaties. 

Vragen / opmerkingen: 

 • De bewoners van Rapenburg eisen van de gemeente Hulst tijdelijke maatregelen die de  snelheid van het verkeer dat Rapenburg inrijdt (zowel noord als zuid) wordt teruggebracht  tot ten hoogste de wettelijke snelheid die ter plaatse geldt. 
 • Gaat de gemeente Hulst in de zeer nabije toekomst (tijdelijke) maatregelen nemen ten  behoeve van de veiligheid en leefbaarheid van Rapenburg en haar bewoners?